REGULAMIN

REGULAMIN DOMU WCZASOWEGO „POKOJE GOŚCINNE U HELENY”

 1. Pokój wynajmowany jest na doby.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 10.00 następnego dnia.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 4. Pokoje Gościnne u Heleny uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 5. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścił należną opłatę.
 6. W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę zadatku w wysokości ok 30% kwoty pobytu. Osobom nie posiadającym rezerwacji oraz niniejszej wpłaty nie gwarantujemy zakwaterowania.
 7. Zadatek nie podlega zwrotowi . Rezerwację można przesunąć na inny dogodny termin (w miarę dostępności miejsc noclegowych) w przypadku rezygnacji do 21 dni przed  planowanym przyjazdem.
 8. Nie wykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu niż wynika to z rezerwacji, nie skutkuje obniżeniem płatności za usługę.
 9. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu.
 10. Goście zobowiązani są  dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości, osoba meldująca się ma obowiązek okazać dokument tożsamości z fotografią.
 11. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych Gości naszego obiektu.
 12. W obiekcie obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 7:00 rano.
 13. Osoby niezameldowane w Pokoje Gościnne U Heleny mogą przebywać w pokoju od godz. 7.00 do godz. 20.00.
 14. Gość  ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy, lub z winy odwiedzających go osób. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju Goście zostaną obciążeni kosztami naprawy.
 15. Dom wczasowy może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości, albo szkodę na osobie Gości, pracowników lub innych osób przebywających w obiekcie, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie obiektu. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Kierownictwa, 
  w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu obiektu.
 16. W przypadku zagubienia lub zniszczenia klucza Gość ponosi odpowiedzialność materialną w kwocie 50 zł.
 17. W momencie przekazania przez Recepcję klucza do pokoju stają się Państwo jego gospodarzami. Na życzenie pokój może zostać posprzątany, w tym celu należy uzgodnić tą usługę z personelem (usługa jest dodatkowo płatna).
 18. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek  i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 19. Nie należy przenosić wyposażenia pokoi lub zmieniać jego ustawienia bez powiadomienia i zgody recepcji pensjonatu. Prosimy nie wynosić z pokoju kocy oraz innego wyposażenia na zewnątrz obiektu.
 20. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i używania ognia otwartego, w szczególności dotyczy to pokoi i łazienek!!! W przypadku naruszenia zakazu Gość ponosi karę grzywny w wysokości 500 zł.
 21. Pokoje Gościnne U Heleny świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich, co umożliwi natychmiastową reakcję. Reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych np. przerwy w dostawie wody lub prądu.
 22. Obiekt  ponosi ograniczoną odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846 -849 kodeksu cywilnego , o ile strony nie postanowiły inaczej. Gość powinien zawiadomić Właściciela obiektu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 23. W obiekcie zabronione jest:
  • wynoszenie żywności poza teren stołówki
  • zakłócanie spokoju (np. odtwarzanie lub wykonywanie głośnej muzyki bez zgody Kierownictwa)
  • chodzenie w butach narciarskich po obiekcie oraz wnoszenie sprzętu narciarskiego do pokoi
  • wprowadzanie zwierząt na teren obiektu
  • zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite
 24. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu będą zobowiązane do niezwłocznego opuszczenia obiektu oraz do uregulowania należności za wykorzystane usługi.
 25. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowywane będą przez miesiąc, a następnie zniszczone.
 26. Kuchnia pracuje w określonych godzinach. Osoby, które przychodzą na posiłki po czasie i bez wcześniejszych ustaleń nie zostaną obsłużone.
 27. Parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscu wyznaczonym do tego celu. Parking jest bezpłatny i niestrzeżony.

REGULAMIN REZERWACJI I PŁATNOŚCI

 1. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości nie mniejszej niż 30% wartości rezerwacji na podane konto bankowe.
 2. Termin wpłaty zadatku: 3 dni
 3. Brak wpłaty zadatku w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.
 4. Zadatek nie podlega zwrotowi . Rezerwację można przesunąć na inny dogodny termin (w miarę dostępności miejsc noclegowych) w przypadku rezygnacji do 21 dni przed przyjazdem.
 5. Wpłata zadatku i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza akceptację warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie oraz regulaminie ośrodka przez osobę dokonującą rezerwacji.
 6. Nie wykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek późniejszego przyja zdu lub wcześniejszego wyjazdu niż wynika to z rezerwacji , nie skutkuje obniżeniem płatności za usługę.
 7. Niepojawienie się Gościa do godz. 9.00 dnia następnego (przyjazd na drugi dzień) jest równoznaczne z rezygnacją rezerwacji i możliwością wynajęcia pokoju innemu Gościowi, jeżeli nie ustalono inaczej.
 8. Pozostałą należność za pobyt należy uregulować w dniu przyjazdu.
 9. Zastrzegamy prawo do zmiany cen.